Top

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Haarhof VOF
KVK: 60517956
BTW: NL853945019B01 
Vaten groothandel Haarhof VOF., gevestigd te 7602 PG Almelo, Van den broekeweg 5A. Koper: een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.


Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Haarhof en een

koper waarop Haarhof deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze

voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Nietigheid van een deel van onderhavige voorwaarden laten de toepasselijkheid de betreffende

bepaling, voor zover geen sprake is van nietigheid, als ook van de overige bepalingen onverlet.

 

Artikel 3 Offertes / orderbevestigingen

 1. Offertes van Haarhof zijn vrijblijvend en vervallen uiterlijk 30 dagen na de datum van de offerte.

Haarhof is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding binnen 30 dagen door koper

schriftelijk wordt bevestigd.

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6: 225 lid 2 Burgerlijk Wetboek is Haarhof niet gebonden

aan in de aanvaarding door de potentiële koper voorkomende afwijkingen van Haarhof’s offerte

c.q. orderbevestiging.

 1. Door Haarhof opgegeven prijzen zijn in euro ’s en, tenzij anders vermeld, gebaseerd op uitvoering

in normale werktijden en exclusief vervoerskosten, BTW en andere heffingen van overheidswege.

 1. Bij een samengestelde offerte c.q. orderbevestiging bestaat geen verplichting voor Haarhof tot

levering van een gedeelte van de betreffende zaken tegen een overeenkomstig gedeelte van de

betreffende prijs. Noch geldt die betreffende prijs automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Levering / levertijden

 1. Tenzij anders is overeengekomen, geschied levering af fabriek of magazijn. Ook indien franco levering is overeengekomen is het transport voor rekening en risico van koper.
 2. De door Haarhof geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, een

afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min 10 procent van op de offerte c.q.

orderbevestiging vermelde maatvoeringen. Eventuele opgegeven kleurstelling(en) mogen bij

benadering worden geleverd.

 1. Indien door Haarhof een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed

slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren

zaken kunnen afwijken, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat wordt geleverd conform

het getoonde of verstrekte model, monster of voorbeeld.

 1. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem

worden afgeleverd. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van

informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen

voor risico en rekening van de koper.

 1. Haarhof is er niet verantwoordelijk voor dat de geleverde zaken voldoen aan de eisen, normen

en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken

moeten worden gebruikt. Dit geldt niet voor de normaal geldende eisen voor gebruik in Nederland

noch indien door koper, voorafgaande aan de offerte c.q. de orderbevestiging, hiervan melding is

gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

 1. Het is Haarhof toegestaan om de betreffende zaken in gedeelten te leveren. Haarhof is bevoegd

om elk geleverd gedeelte afzonderlijk te factureren.

 1. In de offerte’s c.q. orderbevestigingen van Haarhof genoemde levertijden en andere voor door

Haarhof te verrichten prestaties genoemde termijn zijn globaal en slechts informatief en zijn geen

fatale termijnen. De overschrijding ervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schade

vergoeding of ontbinding. Bij niet tijdige levering dient de koper Haarhof schriftelijk in gebreke

te stellen en Haarhof een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

 1. De levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in bezit van Haarhof zijn.

Artikel 5 Ontbinding / opschorting van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen Haarhof en koper kan, onverminderd het recht van Haarhof om

schadevergoeding te vorderen, onmiddellijk ontbonden dan wel worden opgeschort worden in de

volgende gevallen:

- indien aan Haarhof omstandigheden bekend zijn geworden die Haarhof goede grond geven te

vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien Haarhof bij het sluiten van de overeenkomst koper heeft gevraagd zekerheid te stellen voor

de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie.

 1. Haarhof is bevoegd de overeenkomst te ontbinden dan wel op te schorten, zonder dat een

verplichting tot schadevergoeding bestaat, indien zich omstandigheden voordoen met betrekking

tot personen en/of materialen waarvan Haarhof zich bij de uitvoering van de overeenkomst

bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst

onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onredelijk kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd.

 1. Indien Haarhof bij een door haar op grond van lid 1 en 2 ingeroepen ontbinding al gedeeltelijk aan

haar verplichtingen heeft voldaan, dan wel slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,

is zij gerechtigd het geleverde deel c.q. het leverbare deel afzonderlijk te leveren en te factureren.

Koper is gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Haarhof geleverde zaken blijven het eigendom van Haarhof totdat de koper alle

verplichtingen uit alle met Haarhof gesloten koopovereenkomsten is nagekomen.

 1. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch

op enige andere wijze te bezwaren.

 1. Koper geeft bij voorbaat onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Haarhof dan wel aan een door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Haarhof haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Haarhof zich dan (vermoedelijk) bevinden en die zaken mee te nemen.
 2. Indien derden beslagen leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel

rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Haarhof zo snel als redelijker-

wijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 1. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade als mede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

Artikel 7 Gebreken / klachttermijnen

 1. De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk na te gaan of de

juiste zaken zijn geleverd en / of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit en kwaliteitseisen

overeenstemt met de orderbevestiging.

 1. Worden direct zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 2

werkdagen na aflevering schriftelijk aan Haarhof te melden.

 1. Niet direct zichtbare gebreken dient de koper binnen 1 werkdag na ontdekking, doch uiterlijk

binnen een 1 week na aflevering schriftelijk te melden aan Haarhof.

 1. Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane

bestellingen bestaan.

 1. Afgeleverde zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Haarhof worden

geretourneerd.

 

Artikel 8 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum op een door Haarhof aan te geven

wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 1. Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de koper van rechtswege in verzuim; de

koper is vanaf moment van het verzuim zijn over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand tenzij de wettelijke rente voor handelstransacties hoger is, in welk geval de wettelijke rente voor handelstransacties geldt.

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de koper zullen de vorderingen

van Haarhof en de verplichtingen van de koper jegens Haarhof onmiddellijk opeisbaar zijn.

 1. Betaling dient onvoorwaardelijke plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 2. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle

verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst

openstaande, zelfs al vermeld de koper, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 9 Incassokosten

 1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan

komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor

rekening van koper. In ieder geval is de koper voor buitengerechtelijke kosten verschuldigd:

- over de eerste euro 5.000 15%;

- over het meerdere tot euro 12.000 10%;

- over het meerdere tot euro 25.000 8%;

- over het meerdere tot euro 50.000 6%

- over het meerdere vanaf euro 50.000 4%.

 1. Indien Haarhof aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk

waren, komen ook deze voor vergoeding door koper in aanmerking.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Haarhof is jegens koper uitsluitend op aansprakelijk voor:

- schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken, tenzij in deze voorwaarden de

aansprakelijkheid is uitgesloten dan wel beperkt;

- schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Haarhof.

 1. Indien de aansprakelijkheid een (onderdeel van een) geleverde zaak betreft, dat door een derde is

geproduceerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot de aansprakelijkheid die door de betreffende

producent voor die zaak wordt aanvaard.

 1. De aansprakelijkheid van Haarhof is beperkt tot het bedrag van de door haar verzekering in een

onderhavig geval te verstrekken uitkering vermeerderd met het eigen risico.

 1. Indien de verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Haarhof aansprakelijk

is, is de aansprakelijkheid van Haarhof beperkt tot de factuurwaarde van de transactie waarop de

aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft.

 1. Haarhof aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor direct en indirecte gevolgschade, noch voor

schade ontstaan door ondeskundig gebruik, reparaties dan wel bewerkingen door koper dan wel

derden in opdracht van koper.

 1. Koper is verplicht Haarhof zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te

stellen van schade waarvoor Haarhof door koper aansprakelijk wordt gehouden.

Artikel 11 Geschillenbeslechting / toepasselijk recht

 1. De rechter in de woonplaats van Haarhof is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,

tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Haarhof het recht koper te dagvaarden voor

de volgens de wet bevoegde rechter.

 1. Op elke overeenkomst tussen Haarhof en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens

koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 12 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden.

 1. Haarhof is gemachtigd om op ieder willekeurige datum en tijdstip deze voorwaarden aan te passen. Op alle lopende overeenkomsten zijn de wijzigingen direct van kracht.
 2. Deze overeenkomst is voor het laatst aangepast op 01-02-2018 en zijn geldig op alle lopende en toekomstige overeenkomsten.